Adatkezelés szabályai

Mindent az adatkezelésről

Az adatkezelés szabályai

Adatkezelő megnevezése: CreditLure Korlátolt Felelősségű Társaság
Adatkezelő székhelye: 6100 Kiskunfélegyháza, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 49. I. emelet
Adatkezelő e-elérhetősége: adatkezeles@creditlure.hu
Adatkezelő képviselője: Kiss Dávid irodavezető / kiss.david@creditlure.hu

Jelen adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya 2021. január 01. naptól visszavonásig tart.
Mint a www.creditlure.hu (továbbiakban: honlap) üzemeltetője, a CreditLure Korlátolt Felelősségű Társaság tájékoztatja látogatóit, hogy jelen honlappal kapcsolatosan csak a jelen adatvédelmi tájékoztatóba foglaltak alapján kezel személyes adatokat.
E tájékoztató a CreditLure Korlátolt Felelősségű Társaság adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata alapján készült, tárgyi hatálya kiterjed a CreditLure Korlátolt Felelősségű Társaság által a honlap üzemeltetése során megvalósított minden olyan folyamatra, amely során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(a továbbiakban: Infotv.) 3. § 2. pontjában meghatározott személyes adat kezelése megvalósul.

A jelen tájékoztató fogalmai megegyeznek az Infotv. 3. §-ában meghatározott értelmező fogalommagyarázatokkal.

A CreditLure Korlátolt Felelősségű Társaság kijelenti, hogy személyes adatot csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében kezel. A kezelt személyes adatokat magáncélra nem használja fel, az adatkezelés mindenkor megfelel a célhoz kötöttség alapelvének -amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.
A CreditLure Korlátolt Felelősségű Társaság személyes adatot csak az érintett előzetes hozzájárulása vagy törvényi előírás alapján kezel.
Jelen tájékoztató célja, hogy a CreditLure Korlátolt Felelősségű Társaság az adat felvétele előtt minden esetben közölje az érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját és az adatkezelésre vonatkozó minden fontos információt.

A CreditLure Korlátolt Felelősségű Társaság szervezeti egységeinél adatkezelést végző alkalmazottak kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni. Ennek céljából a személyes adatokat kezelő és azokhoz hozzáférési lehetőséggel rendelkező munkatársaink titoktartási nyilatkozatot tettek.
A CreditLure Korlátolt Felelősségű Társaság mindenkori ügyvezető igazgatója a CreditLure Korlátolt Felelősségű Társaság sajátosságainak figyelembe vételével határozza meg az adatvédelem szervezetét, az adatvédelemre valamint az azzal összefüggő tevékenységre vonatkozó feladat- és hatásköröket, és jelöli ki az adatkezelés felügyeletét ellátó személyt.
A CreditLure Korlátolt Felelősségű Társaság munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba. A személyes adatok tárolása, elhelyezése úgy került kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére nem hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.


Az érintettek jogainak érvényesítése

Az a természetes személy, aki a személyes adat alapján közvetlenül vagy közvetve azonosítható, tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését vagy az adatok harmadik fél részére történő továbbítását a CreditLure Korlátolt Felelősségű Társaság feltüntetett elérhetőségein.

A CreditLure Korlátolt Felelősségű Társaság a beérkezett, az érintett személyes adatának kezelésével összefüggő kérelmére az érkezésétől számított legkésőbb 30 - tiltakozási jog gyakorlása esetén 5 - napon belül írásban, közérthető formában választ ad.
A tájékoztatás kiterjed az Infotv. 15. § (1) bekezdésében meghatározott információkra, amennyiben az érintett tájékoztatása törvény alapján nem tagadható meg.
A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, költségtérítést CreditLure Korlátolt Felelősségű Társaság csak az Infotv. 15. § (5) bekezdésében meghatározott esetben számít fel.

A CreditLure Korlátolt Felelősségű Társaság kérelmet csak az Infotv. 9. § (1) bekezdésében vagy a 19. §-ában meghatározott okokból utasít el, erre csak indoklással, az Infotv. 16. § (2) bekezdésében meghatározott tájékoztatással, írásban kerül sor.
A valóságnak nem megfelelő adatot az adatot kezelő szervezeti egység vezetője - amennyiben a szükséges adatok és az azokat bizonyító közokiratok rendelkezésre állnak - helyesbíti, az Infotv. 17. § (2) bekezdésében meghatározott okok fennállása esetén intézkedik a kezelt személyes adat törlése iránt.

Az érintett személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára - de legfeljebb 5 napra - az adatkezelést az adatkezelést végző szervezeti egység vezetője felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről a kérelmezőt az Infotv. 21. § (2) bekezdésében foglaltak szerint tájékoztatja.
Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot kezelő szervezeti egység vezetője az Infotv. 21. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint jár el. A CreditLure Korlátolt Felelősségű Társaság az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti.

A CreditLure Korlátolt Felelősségű Társaság mentesül azonban az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Ugyanígy nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
Az érintett a CreditLure Korlátolt Felelősségű Társaság adatkezelési eljárásával, kapcsolatos panasszal a NAIH-hoz fordulhat:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.                                                                              www.naih.hu


A CreditLure Korlátolt Felelősségű Társaság honlapjának használata során megvalósuló adatkezelések

Az adatkezelés helye:
- 6100 Kiskunfélegyháza, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 49. I. emelet

A kezelt adatok köre megkeresés esetén:
- név, telefonszám, email-cím, küldött üzenet tartalma

A honlap adatkezelése

A CreditLure Korlátolt Felelősségű Társaság honlapjához bárki kiléte felfedése és személyes adatai megadása nélkül hozzáférhet, a honlapon és az ahhoz kapcsolt oldalakon, szabadon és korlátozás nélkül szerezhet információkat. Nem személyhez kötött információkat azonban korlátlanul és automatikusan gyűjt a weblap a látogatókról. Ezekből az adatokból személyes adat azonban nem nyerhető, így az Infotv. hatálya alá tartozó adatkezelést nem valósul meg.
A jelen weboldal használatával a honlaplátogató hozzájárul adatainak feldolgozásához a fentiekben meghatározott módon és célokra.

Kapcsolatfelvétel a CreditLure Korlátolt Felelősségű Társasággal:
A CreditLure Korlátolt Felelősségű Társaság honlapján lehetősége van a látogatónak a CreditLure Korlátolt Felelősségű Társasággal történő kapcsolatfelvételre: egy űrlap kitöltésével megadhatóak a kapcsolatfelvételhez szükséges releváns adatok. Az adatok elküldésére azonban csak akkor van lehetősége az érintettnek, ha elfogadja a CreditLure Korlátolt Felelősségű Társaság adatkezelési szabályait, ezt egy jelölőnégyzet bejelölésével teheti meg, máskülönben nem tudja megküldeni az üzenetét.

Jelen adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása [Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja és 6. § (6) bekezdése], miszerint "az érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell".
Adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti hozzájárulása. adattárolás határideje: a kapcsolatfelvételi ügy elintézéséig (a cél megvalósulásáig),
Adattárolás módja: elektronikus

A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben az Infotv. szabályai az irányadóak.